«

»

márc 28

KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

KÖZLEMÉNY

óvodai beiratkozásáról, az óvodai jogviszony létesítéséről

2016-17. nevelési év

Értesítjük és tájékoztatjuk az óvodás korba lépő gyermekek szüleit, hogy a Váci Egyházmegye Ordináriusának fenntartásában működő óvodákba a beiratkozásra 2016. április 20.-a és május 20.-a között kerül sor.

Tudnivalók az óvodai beíratásról:

Az a gyermek, aki 2016. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

* plébániai, lelkészi ajánlást,

* a gyermek nevére kiállított

   o személyi azonosítót,

   o a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

   o gyermek TAJ kártyáját,

   o oltási kiskönyvét,

   o a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

* a szülő

   o személyi azonosítóját,

   o lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Ovodáink a beiratkozásról saját honlapjukon, illetve a helyben szokásos módon hirdetményt tesznek közzé.

Az óvodai felvételről az óvoda legkésőbb a beiratkozás utolsó határnapját követő huszonegyedik munkanapig dönt.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Vác, 2016. március

BEIRATTK.