«

»

ápr 04

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL, AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRŐL

2018-19. nevelési év
Értesítjük és tájékoztatjuk az óvodás korba lépő gyermekek szüleit, hogy a Váci Egyházmegye Ordináriusának fenntartásában működő óvodákba a beiratkozásra 2018. április 10.-e és május 4.-e között kerül sor.
Tudnivalók az óvodai beíratásról:
Az a gyermek, aki 2018. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- plébániai, lelkészi ajánlást, – a gyermek nevére kiállított – személyi azonosítót, – a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, – gyermek TAJ kártyáját, – oltási kiskönyvét, – a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, – szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát
- a szülő személyi azonosítóját, – lakcímet igazoló hatósági igazolványát. – nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumokat.
Ovodáink a beiratkozásról saját honlapjukon, illetve a helyben szokásos módon hirdetményt tesznek közzé.
Az óvodai felvételről az óvoda legkésőbb a beiratkozás utolsó határnapját követő huszonegyedik munkanapig dönt.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Vác, 2018. március


ovi.1