«

márc 19

HIRDETMÉNY Az egyházmegyei általános iskolák 2023-2024-es tanévre történő általános iskolai beíratásról

HIRDETMÉNY

Iskolai jelentkezésre, beíratásra

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.), mint a Váci Egyházmegye katolikus iskoláinak fenntartója a

2023/2024-es tanévre történő iskolai jelentkezés és beíratás kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt szülőket:

A lenti táblázatban találhatóak a legszükségesebb tudnivalók:

- az iskolák által megadott beiratkozási időpontok, helyszínek, határidők

- az intézményi honlapok elérhetőségei, ahonnan letölthetőek a jelentkezési lapok

(a járványra való tekintettel a táblázatban megadott, személyes beiratkozási lehetőségtől eltérő, elektronikus beiratkozás esetén az intézmények tájékoztatni fogják a jelentkezők szüleit)

 

A benyújtott jelentkezési lap és a beiratkozás adatai alapján a felvételről szóló döntésről 2023. április 30. napjáig kapnak értesítést a szülők.

Selmeczi Zoltán sk.

EKIF főigazgató

 


felvételi(a képre duplán kattintva nagyítható)


 

Szülői tájékoztató az általános iskolai felvétellel kapcsolatban

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1), (2) bekezdése szerint:

 

45. § (1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

 

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.

 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-ig születtek. A fenti jogszabályi helyen megjelölt „felmentést engedélyező szerv” az Oktatási Hivatal.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. §-a és a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet rendelet szerint:

 

EMMI rendelet 22. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére.

 

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

 

A 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8. § és az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.

 

A(z) INTÉZMÉNY NEVE, mint körzettel nem rendelkező általános iskola a településről és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű iskolai nevelésben kívánják részesíteni. … (ide lehet beírni még az intézményi specialitásokat röviden, ha több osztály van, és azoknak van sajátos programja stb., ha van nemzetiségi osztály, azt kötelező feltüntetni.)

 

A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, amely adatokat az EMMI rendelet 95. § szerint rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak. A jelentkezési lap mellé szükséges csatolni a plébánosi ajánlást, amennyiben rendelkezésre áll.

 

A gyermekek felvételéről 2023. április 30-ig írásban tájékoztatja a szülőt az iskola, a jelentkezési lapon, a beiratkozáson megadott címen.

 

A JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT AZ ISKOLÁBA!

 

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, indokolással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához. Az igazgató az utolsó fellebbezési határidő lejártát követő első munkanapon a beérkezett kérelmeket összesítve megküldi fenntartónak. A fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú döntést.

 

Az iskola igazgatójának felvételi döntése alapján, vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek felvételére, az iskolai jogviszony létesítésére.

 

Az iskolai beiratkozáskor a felvétel kérelmezése során be kell mutatni:

 

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), továbbá
  • a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímét (lakcímkártya) igazoló hatósági igazolványokat
  • a gyermek sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait
  • a gyermek keresztlevelét

 

A gyermek adószáma és TAJ száma is rögzítésre kerül a beiratkozás által a Köznevelés Információs Rendszerében.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét az általános iskolába kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján).