máj 10

DIÁKLEKTOR EGYHÁZMEGYEI VERSENY HATVANBAN

ápr 17

SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT KÉRÉSE ISKOLA- ÉS ÓVODATEJ PROGRAMHOZ

szállítói.1

márc 18

HIRDETMÉNY Óvodai jelentkezésre, beíratásra

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.), mint a Váci Egyházmegye katolikus óvodáinak/tagóvodáinak fenntartója a 2024/2025-ös nevelési évre történő óvodai jelentkezés és beíratás kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt szülőket:

A lenti táblázatban találhatóaz Óvoda által megadott beiratkozási időpont, helyszín és a felvételről szóló döntés megküldésének határideje

A jelentkezési lap a lenti táblázatban szereplő honlapról letölthető

Puskás Tibor Balázs sk.

főigazgató


honlapra_óvoda_page-0001

Szülői tájékoztató az óvodai felvétellel, beiratkozással kapcsolatban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. Ez a kötelezettség a 2024. évben azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-ig születtek.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése szerint:

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

Az egyházmegyei óvoda – mint körzettel nem rendelkező óvoda – a településről és a környező településekről is fogad tanulókat. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű óvodai nevelésben kívánják részesíteni.

A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, mely adatokat az EMMI rendelet 89. § (3) bekezdése szerinti felvételi előjegyzési naplóban rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak.

A gyermekek felvételéről az óvodavezető hoz döntést, melyről a beiratkozás utolsó napját követő harmincadik napig írásban tájékoztatja a szülőt a jelentkezési lapon, a beíratás alkalmával megadott címen.

A JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT AZ ÓVODÁBA!

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, indoklással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az óvodavezetőhöz, melyről a fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú döntést.

Az óvodavezető felvételi döntése alapján vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek óvodai jogviszonyának létrehozására.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

· a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, TAJ kártya), továbbá

· a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímét (lakcímkártya) igazoló hatósági igazolványokat

· különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében az érvényes szakértői vélemény (BTMN, SNI, tartós betegség stb.)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján).

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2024. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.


márc 18

HIRDETMÉNY Iskolai jelentkezésre, beíratásra  

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.),

mint a Váci Egyházmegye katolikus iskoláinak fenntartója a

2024/2025-ös tanévre történő iskolai jelentkezés és beíratás kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt szülőket:

A lenti táblázatban találhatóak a legszükségesebb tudnivalók:

- az iskolák által megadott beiratkozási időpontok, helyszínek, határidők

- az intézményi honlapok elérhetőségei, ahonnan letölthetőek a jelentkezési lapok

A benyújtott jelentkezési lap és a beiratkozás adatai alapján a felvételről szóló döntésről 2024. április 27. napjáig kapnak értesítést a szülők.

Puskás Tibor Balázs

EKIF főigazgató


honlapra_iskola_page-0001

Szülői tájékoztató az általános iskolai felvétellel kapcsolatban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1), (2) bekezdése szerint:

45. § (1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-ig születtek. A fenti jogszabályi helyen megjelölt „felmentést engedélyező szerv” az Oktatási Hivatal.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. §-a és a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet rendelet szerint:

EMMI rendelet 22. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére.

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

A 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 8. § és az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19-én kell beíratni.

Az EKIF által fenntartott intézmény, mint körzettel nem rendelkező általános iskola a településről és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű iskolai nevelésben kívánják részesíteni.

A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, amely adatokat az EMMI rendelet 95. § szerint rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak. A jelentkezési lap mellé szükséges csatolni a plébánosi ajánlást, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről 2024. április -ig írásban tájékoztatja a szülőt az iskola, a jelentkezési lapon, a beiratkozáson megadott címen.

A JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT AZ ISKOLÁBA!

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, indokolással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához. Az igazgató az utolsó fellebbezési határidő lejártát követő első munkanapon a beérkezett kérelmeket összesítve megküldi fenntartónak. A fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú döntést.

Az iskola igazgatójának felvételi döntése alapján, vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek felvételére, az iskolai jogviszony létesítésére.

· a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, TAJ kártya), továbbá

· a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímét (lakcímkártya) igazoló hatósági igazolványokat

· különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében az érvényes szakértői vélemény (BTMN, SNI, tartós betegség stb.)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét az általános iskolába kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján).


feb 22

„Szent Hedvig királynő” MŰVÉSZETI VERSENY ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA

Szent_Hedvig_palyazat

 


Letölthető hozzájárukó nyilatkozat: Hozzajarulo_nyilatkozat


 

„Szent Hedvig királynő”

MÁSODIK NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI VERSENY ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Részvételi feltételek

 1. A Versenyen magyarországi iskolák és oktatásiintézménye ktanulói, valamint lengyelországi általános iskolák tanulói (atovábbiakban:”Pályázó”) vehetnek részt.

 2. A versenyben való részvétel önkéntes és ingyenes.

 3. A versenyben való részvétel csak egyéni lehet.

 4. Minden résztvevő csak egypályázatot nyújthat be.

 5. Egy iskola legfeljebb10 pályázatot nyújthat be, korcsoportonkén tötöt.

 6. Az iskola a megadott időpontig a megadott címre juttatja a pályamunkát:  Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága „Szent Hedvig pályázat” 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

 7. Az iskola pecsétjével ellátott lista a nevezésekről, amely tartalmazza: a tanulók nevét és vezetéknevét korcsoportonként, a verseny iskolai koordinátorának nevét és vezetéknevét.

 8. A tanulók műveinek leírása (a hátoldalon)

 9. Az 1. függelék (szülői/gondviselői hozzájárulás)  minden egyes benyújtott munkához csatolandó.

 

Szabályok

 1. A verseny résztvevőjének feladata, hogy a verseny témájához kapcsolódó művészi elképzeléseit bemutató alkotást hozzon létre.

 2. Az alkotás formátuma: csak A4-es méretben.

 3. A munka technikája szabadon választható (plakátfesték, akvarell, rajz zsírkréta,ceruza, toll stb.). Csak papírra készült munkák fogadhatók el. Üvegfestményeket, térbeli kompozíciókat, szobrokat vagy plasztilin műveket nem vesznek figyelembe.

 4. A pályázatokat a következő kategóriákban bírálják el:

  1. Szent Hedvig életéről, vag yéletével kapcsolatos történés vagy történelmi esemény, vagy mese
  2. ceruzás portré Szent Hedvigről
  3. tinta portré Szent Hedvigről
  4. portréfestés Szent Hedvigről
  5. létezőf estmény megfestése
 1. A Pályázaton való részvétellel a Pályázó megerősíti, hogy a Pályázatra benyújtott munkája személyesen készült, és nem sérti harmadik fél szerzői jogait.

 2. A versenyben való részvétellel a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a szervezők a munkáját közzétegyék.

 3. A  hibásan benyújtott,  pályázati kiírásnak nem megfelelő  pályázatokat a versenybizottság nem értékeli.

 4. A határidő után benyújtott/elküldött pályázatok nem vesznek részt a versenyben. A Szervező nem vállal felelősséget a késedelemért vagy a kézbesítés elmaradásáért.

 5. A pályázatoknak a szabályzat 1. függelékével együtt legkésőbb 2024. április15 - ig kell megérkeznie a következő címre:

Magyarországi kapcsolattartó: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága

2600 Vác, Migazzi Kristóftér 1.

Díjazás

 1. A verseny eredményhirdetésére a Szervező honlapján 2024. május15 -én kerül sor.

 2. A Szervezők díjazzák az első három helyezettet, korosztályonként.

 3. A díjakat 2024. június 6-án adják át, a krakkói Wawel-székesegyház a Szent Hedvig Királyné Iskolák Országos Találkozóján.

 4. A Szervezők minden résztvevőt oklevéllel jutalmaznak.

 Személyes adatok kezelése

 1. A Verseny pályázójának és tanárainak, szüleinek/törvényes képviselőinek személyes adatait a Szervezők a Verseny szervezéséből adódó célokra gyűjtik és használják fel, a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (általánosadatvédelmi rendelet) megfelelően.


 

feb 08

Egységben a kisgyermekekért, a családokért – óvodavezetők találkozója Dunakeszin

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága és az általa fenntartott  Dunakeszi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda közös szervezésében valósult meg az EKIF óvodavezetőinek és tagintézmény-vezetőinek szakmai találkozója február 7-én..

Az értekezletre Dunakeszin, a Szent Erzsébet Óvodában került sor. A jó hangulatú és magas szakmai színvonalú találkozón 29-en vettek részt: a Váci Egyházmegye óvodai vezető, az EKIF főigazgatója, irodavezetője, a pasztorális és a tanügyi igazgatóság munkatársai, valamint a Családi Életre Nevelés vezető kollégái, akik a megbeszéléshez a záró ebéden csatlakoztak.

A találkozó célja a kifejezetten az óvodákat érintő szakmai kérdések áttekintése, a felmerülő kérdések tisztázása, a sajátosan óvodai kihívások áttekintése, a problémákra adható megoldások azonosítása volt.

Ami pedig talán még ennél is fontosabb: egy ilyen, szívtől szívig ható találkozás mindig a köztünk élő Jézussal és az egymással való egységet építi. A megbeszélést az Egység Imájával kezdtük, és a fehér asztalt körbe ülve fejeztük be, s a találkozó folyamán végig tapintható volt egyfajta közösségi érzés, kapcsolódás, egy lelkes, a gyermekek és családjaik javát, egymás támgogatását kereső hozzáállás.

Köszönet az EKIF munkatársainak és a Dunakeszi óvodánk vezetőinek az előkészületekért és a lebonyolításért. Köszönet az óvodavezetőknek a hiánytalan jelenlétért, a hozzáállásukért és a mindennapi, csendes szolgálatért.

Találkozunk 2024. szeptember 25-én Dabason, a Napsugár Katolikus Óvodában!

Puskás Balázs

Régebbi bejegyzések «