Állás

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága pályázatot hirdet

a Zagyvaszántói Római Katolikus Általános Iskola intézményvezetői (igazgató) megbízatás ellátására.

Keresünk pedagógusi szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársat, aki a gyermekek fejlődésének közvetlen kísérésén kívül érez magában erőt, kedvet és kitartást vezetői feladatok ellátására, és a katolikus keresztény hitvallás értékeit személyes értékrendjében és környezetében is képes hitelesen képviseli.

Az alkalmazás körülményei

A jogviszony típusa:

A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: MT) hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) foglalt, egyházi köznevelési intézményekben pedagógus munkakört ellátókra vonatkozó speciális foglalkoztatásra irányuló szabályok alkalmazásával

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony, határozott idejű vezetői megbízással

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 1-től 2022 július 31-ig szól. 1 év után a vezetői megbízás hosszabbítása a szükséges feltételek fennállása esetén lehetséges.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 3031 Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út 27-29. 

A munkakörhöz és a vezetői megbízatáshoz tartozó általános tevékenység, felelősség:
 • Igazgatói feladatok mellett, heti meghatározott óraszámban pedagógusi feladatok ellátása;
 • Felelősség a intézményben zajló pedagógiai munkáért, a intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a felelős gazdálkodásért.
 • Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés a fenntartóval;
 • Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 20-25 fő között.
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló, magas szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés;
 • Kiváló kommunikációs készség;
 • Új – keresztény, vagy a keresztény, katolikus értékrenddel összeegyeztethető – pedagógiai módszerek iránti nyitottság;
 • Keresztény értékrend szerinti életszemlélet, életvitel.
 Amit kínálunk

 Az Nkt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott javadalmazáson kívül kínálunk:

 • Jubileumi jutalom egyedi szabályok szerint;
 • Teljesítményösztönző juttatás;
 • Továbbképzési lehetőség;
 • Igényes munkakörnyezet:
 • Lelkinapokon való részvételi lehetőség.
 A pályázat beadásának és elbírálásának körülményei
 Pályázati feltételek:
 • Főiskolai szintű felsőfokú végzettség, pedagógus szakképzettség;
 • Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább 5 év szakmai tapasztalat;
 • Keresztény értékrend;
 • Közoktatás-vezetői szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Pályázó szakmai önéletrajza;
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program az alábbiak szerint:
  • intézmény helyzetének ismerete, bemutatása;
  • szakmai életút, vezetői elképzelések;
  • reális és konkrét célkitűzések, indikátorokkal;
  • terjedelem legfeljebb 10 oldal;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevelek fénymásolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya;
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje:

2021. május 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az allashirdetes@ekif-vac.hu címre. Kérjük a tárgy mezőbe tűntessék fel: „Intézményvezető_Zagyvaszántó”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás az elektronikusan beadott pályázatok előszűrése után, online és/vagy személyes interjút követően az EKIF főigazgatója döntése alapján történik. A vezetői megbízás feltétele az oktatásért felelős miniszter egyetértése.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. május 31.


 

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága pályázatot hirdet

tanügy-igazgatási szakreferens munkakör ellátására.

 

Keresünk köznevelési intézmények tanügy-igazgatásában jártas munkatársat, aki az ismereteit, képességeit, tudását képes a tanügy-igazgatási jogszabályi keretek között fenntartói szemlélettel alkalmazni. Kedvet és erőt érez magában arra, hogy stabil és kiegyensúlyozott munkakörülmények között, egymás megbecsülésén alapuló munkatársi környezetben dolgozzon, valamint és a katolikus keresztény hitvallás értékeit személyes értékrendjében és környezetében is hitelesen képviselje.

Az alkalmazás körülményei

A jogviszony típusa:  Határozatlan idejű MT hatálya alá tartozó munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

A munkakörhöz tartozó általános tevékenység:
 • Közreműködés az EKIF fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézményekben folyó munka tanügy-igazgatási és pedagógiai támogatásában, az e feladatköröket érintő szakmai koordinációban, az intézményhálózat jogszerű működtetésének biztosításában.
 • Közreműködés az új intézmény(ek) alapítása során az alapítással és engedélyeztetéssel kapcsolatos dokumentumok (alapító okirat, nyilvántartásba vételi, működési engedély) szakszerű és jogszerű előkészítésében.
 • Részvétel a kormányhivatali törvényességi és egyéb hatósági ellenőrzések koordinálásában, szükség szerint és munkáltatói utasításra a helyszíni ellenőrzéseken.
 • Közreműködés az intézmények éves munkatervének és beszámolóinak/intézményértékelések előkészítésében.
 • Közreműködik a pedagógiai programok, szervezeti és működési szabályzatok, házirendek ellenőrzésében.
 • Közreműködik a köznevelés információs rendszerének (KIR), a szakképzés információs rendszerének (SZIR), és az eKRÉTA iskolaadminisztrációs rendszerének fenntartói ellenőrzésében, működtetésében, adatkezelésében.
 Elvárt kompetenciák:
 • Magas szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés;
 • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
 • Tanügyigazgatási jogszabályok ismerete;
 Amiért érdemes élni a lehetőséggel
 • Piacképes javadalmazás;
 • Jubileumi jutalom egyedi szabályok szerint;
 • Teljesítményösztönző juttatás;
 • Továbbképzési lehetőség;
 • Igényes munkakörnyezet;
 • Lelkinapokon való részvételi lehetőség;
 • Stabil és kiegyensúlyozott munkakörülmények,
 • Egymás megbecsülésén alapuló munkatársi környezet.
 A pályázat beadásának és elbírálásának körülményei

 Pályázati feltételek:

 • Legalább középfokú végzettség;
 • Tanügyigazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat – legalább 2 év szakmai tapasztalat;
 • Irodai alkalmazások magas szintű ismerete;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Igazgatási jellegű felsőfokú végzettség,
 • Keresztény elköteleződés;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó szakmai önéletrajza;
 • Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata;
 • Bérigény megjelölése;
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

Az alkalmazás feltétele:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az allashirdetes@ekif-vac.hu címre. Kérjük a tárgy mezőbe tűntessék fel: „Tanügy-igazgatási szakreferens”

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás az elektronikusan beadott pályázatok előszűrése után, online és/vagy személyes interjút követően az EKIF főigazgatója döntése alapján történik.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a +36/27-814-122/1228-as telefonszámon kaphat.


A pásztói, Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola

pályázatot hirdet tagintézmény-vezető (óvodavezető) beosztás ellátására.

  Keresünk óvodapedagógusi szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársat, aki a gyermekek fejlődésének közvetlen kísérésén kívül önmagában erőt, kedvet és kitartást érez vezetői feladatok ellátására, és a katolikus, keresztény hitvallás értékeit személyes értékrendjében és környezetében is képes hitelesen képviseli.

I. Az alkalmazás körülményei

A jogviszony típusa: A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) foglalt egyházi köznevelési intézményekben pedagógus munkakört ellátókra vonatkozó speciális foglalkoztatásra irányuló szabályok alkalmazásával.

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű óvodapedagógusi jogviszony, határozott idejű vezetői megbízással.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021. július 01-től 2022. június 30-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pásztó, Szent Imre tér 1/a.

A munkakörhöz és a vezetői megbízatáshoz tartozó általános tevékenység, felelősség:

· Óvodavezetői feladatok mellett, heti, a jogszabályokban meghatározott óraszámban óvodapedagógusi feladatok ellátása;

· Felelősség a tagintézményben zajló pedagógiai munkáért, a tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért, a törvényes és költséghatékony gazdálkodásért.

· Folyamatos egyeztetés az intézményvezetővel.

· Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 9 fő.

Elvárt kompetenciák:

· Kiváló, magas szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés;

· Kiváló kommunikációs készség;

· Új pedagógiai módszerek iránti nyitottság;

· Keresztény értékrend.

II. Amiért érdemes élni a lehetőséggel!

Az Nkt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott javadalmazáson kívül kínálunk:

· Jubileumi jutalom egyedi szabályok szerint;

· Teljesítményösztönző juttatás;

· Továbbképzési lehetőség;

· Igényes munkakörnyezet;

· Lelkinapokon való részvételi lehetőség.

III. A pályázat beadásának és elbírálásának körülményei

Pályázati feltételek:

· Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség;

· Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 5 év szakmai tapasztalat;

· Keresztény értékrend.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· Közoktatásvezetői képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· Pályázó szakmai önéletrajza;

· Az intézmény vezetésére vonatkozó program (a mellékelt minta alpján);

· Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata;

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

· A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

· Postai úton: Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola

3060 Pásztó, Deák Ferenc út 17. címen

· Személyesen a fenti címen: Pádárné Györki Mariann intézményvezetőnél, előzetes időpont egyeztetést követően.

· A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezetői döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további inforrmációt a 06 32 889 103-as telefonszámon kaphat.

Bárkányi

A Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

pályázati kiírást hirdet Óvodapedagógus munkakörre.

Pályázati feltételek:

-        Katolikus keresztény pedagógusi elhivatottság (vallását gyakorló).

-        Képesítésnek megfelelő iskolai végzettség (abszolutóriummal rendelkező is).

-        Akinek fontos, hogy egy összetartó, támogató, családias környezetben, igazi KÖZÖSSÉGBEN dolgozhasson.

-        Aki az is fontos, hogy Krisztust követőként hitét boldogan megélhesse munkahelyi környezetben is.

-        Büntetlen előélet, (90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

Foglalkoztatás jellege:

-        Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó

-        főfoglalkozású

A munkavégzés helye:  2120 Dunakeszi, Szent László u. 4. (Óvoda)

Feladatok:

-        A Pedagógiai Program és az Éves Munkatervben rögzítettek szerint a munka végzése, az óvoda belső szabályainak betartása.

-        A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása a katolikus lelkiség szerint.

Benyújtandó iratok, igazolások:

-        részletes önéletrajz

-        motivációs levél

-        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

-        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-        egyházi ajánlás

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázatok benyújtásának módja:

-        postai úton a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda (2120 Dunakeszi, Szent László u. 4.) címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni az óvodapedagógus munkakör megnevezését.

-        személyes leadás, az óvodában 8 – 16 óra között Gazdasági Irodában.

-        elektronikus úton Kardos-Csák Katalin intézményvezető részére a szenterzsebetovidk@gmail.com e-mail címen keresztül.

A foglalkoztatás kezdete: egyeztetés szerint.

 


A Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola

a 2019/2020-as tanév második félévére

magyar nyelv és irodalom szakos pedagógust keres.

A munkavégzés helye: Patak.

Jelentkezni a 06 30 504 2849-es telefonszámon

vagy az igazgato.patak@ekif-vac.hu  emailcímen lehet.


álláshirdetés


A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájába

óvodapedagógus munkatársat keresünk.

A munkakezdés lehet azonnali belépéssel, vagy 2019. augusztus 15-től.

Jelentkezni lehet a +36 20 469 98 49-es telefonszámon,

vagy a gondviselesovoda@invitel.hu e-mail címen.


 

A pásztói Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola

a 2019/2020 -as tanévre az alábbi álláshelyeket hirdeti meg:

Testnevelés szakos általános iskolai tanár

Angol – Földrajz szakos általános iskolai tanár

Technika szakos általános iskolai tanár

*

Foglalkoztatás: 2019. szeptember 1- jétől

Bérezés: a pedagógus bértábla szerint

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

- részletes szakmai önéletrajz

- végzettséget igazoló okiratok másolata

 A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton:

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Barna Tiborné igazgató

3060 Pásztó, Deák Ferenc út 17.

 - e-mailben

igazgato.paszto@ekif-vac.hu

 A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 32/ 889- 103 telefonszámon,

illetve a fenti e- mail címen Barna Tiborné igazgatónál.

 


A II. JÁNOS PÁL PÁPA KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZONNALI BELÉPÉSSEL, HATÁROZOTT IDŐRE

Pedagógus munkatársat keres

NÉMET – BÁRMELY SZAKOS TANÁR MUNKAKÖRBE

 Munkavégzés helye: 3078. Bátonyterenye,Zrínyi út 1.

Jelentkezés: részletes önéletrajzzal személyesen

Lászlóné Hajnal Márta Csilla igazgatónál

Postai úton: 3078. Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Elektronikusan: igazgato.bterenye@ekif-vac.hu