szept 12

VENI SANCTE SPIRITUS

Évkezdő gondolatokszentlelek

A kezdethez több mondás és gondolat is kapcsolódik. „Minden kezdet nehéz.” „Jó kezdés fél siker.” Egy kínai bölcs mondás szerint: „A kilenc emeletes tornyot egy sor téglával kezdik építeni. Az ezer mérföldes utazás egy lépéssel kezdődik.” A kezdet valóban nehéz, de mindig van egy kezdeti különleges energia is, merjük ki mondani a kezdet kegyelme. Így indult maga az egyház is pünkösdkor, így indult egy-egy szerzetesrend nagy lendülettel, vonzással, fénnyel.

A mi életünknek is vannak kezdetei: születés, keresztelés, iskolás kor, házasságkötés… És vannak visszatérő kezdetek, mint pl. az újév vagy éppen egy új tanév.

Mit is kezdjünk ezzel az új tanévvel? Hogyan irányozzuk be, hogy előre haladjunk, hogy növekedjünk?  Szent Pál apostol  szavai jutnak eszembe, ezzel kezdtük a nyári lelkigyakorlatunkat is.

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben .”(Kol.3.12-15)

- Tibor atya -

jún 14

TE DEUM

TEDEUM
A Váci Egyházmegye Fenntartásában működő oktatási intézmények küldöttségei 2016 június 11-én, szombaton délelőtt tanév végi hálaadó ünnepségre gyűltek össze a Váci Székesegyházba. A püspöki szentmise után került sor a Te Deumi  és a Szent Gellért díjak átadására, végül a Püspöki Palota kertjében ebéd és kötetlen beszélgetés  tette teljessé az ünnepet.

Te Deumi Díjat kaptak:

Huszár Gábor

tanár

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola

 Becsületes, tisztességes, segítőkész munkájáért

 Huszár Gábor 2006 óta dolgozik intézményünkben.  Informatikát, életvitel technikát tanít, valamint napközis feladatokat lát el. Szakvizsgázott pedagógus, köznevelési vezető és tanügyigazgatási szakértő területeken.

 Évek óta segíti a diákönkormányzat munkáját, szerkeszti az iskolai újságot, gondozza az iskola facebook oldalát. Aktívan részt vesz az Erzsébet táborok és a Határtalanul pályázat keretében szervezett kirándulásokon.

 Munkáját mindig becsülettel, tisztességesen végezte, segítőkész. Szakmailag és emberileg értékes tagja közösségünknek. Az iskola iránt elkötelezett pedagógus.

Bozsonyik Diána

német nyelvtanár

Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola

 Lelkiismeretes, precíz munkájáért

 Bozsonyik Diána a balassagyarmati Szent Imre Iskola német nyelvtanára 16 éve. Lelkiismeretesen végzi a munkáját, feladatait precízen ellátja. Az idegen nyelvi munkaközösség tagjaként a nyelvvizsga-felkészítésben is élen jár. Német nyelvi versenyeken rendszeresen indítja az arra alkalmas diákokat, akik mindig jól szerepelnek, általában dobogós helyezést érnek el.

 Kollegiális kapcsolatai kifejezetten jók. Tanárként kedves, de szigorú. Környezete felé nyugalmat, szeretetet sugároz. Az osztályfőnöki munkaközösség munkáját segíti a tantestületi adománygyűjtés koordinálásával, szétosztásával.

Józsáné Söröli Mária

napközis nevelő

Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szeretetteljes, elkötelezett, magas színvonalú nevelő munkájáért

A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda, illetve jogelődjének pedagógusa 35 éve. Napközis nevelőként 40 éve dolgozik.

Az oktatás mellet kiemelten hangsúlyos munkájában a nevelés. Mindig a keresztény értékeket szem előtt tartva formálta tanulóit. Kiemelkedő empatikus képességgel rendelkezik, a gyerekek problémáinak megoldásában napi segítséget nyújt. Színes programok, foglalkozások szervezésével bensőséges, családias légkört teremt. A szó legnemesebb értelmében igazi napközis édesanya.

Munkatársaival nagyon jó a kapcsolata, mindig lehet rá számítani. Munkájával, erkölcsi magatartásával minden kolléga mintaképe.

Barát József

karbantartó

Szent István Keresztény Általános Iskola, Cserhátsurány

 Egy egész életen át tartó hűséges szolgálatáért

Barát József 12 éve az iskola karbantartója. Csendes, szerény ember, aki mindig alázatosan végzi feladatait. Önállóan, szorgalmasan teszi a dolgát, soha nincs szükség utasításra. Egymaga gondoskodik arról, hogy az iskola mindkét épületében minden jól működjön, a hideg hónapokban a cserépkályhákba meleget varázsol, tavasszal pedig a hatalmas udvaron ő nyírja a füvet…és még sorolhatnánk azt a számtalan feladatot, amit mindig pontosan, precízen elvégez.

A diákok nagyon kedvelik „Józsi bácsit” és ezt ő is viszonozza. Gyakran hatalmas kreativitásával és fantáziájával, önálló ötleteivel okoz meglepetést a gyermekeknek, így például néhány évvel ezelőtt a Mikulás az őáltala, fából készített szánnal és rénszarvasokkal pózolt a Szent Miklós napi műsoron.

Legnagyobb sajnálatunkra 2016 októberében nyugdíjba vonul. Nagyon fog hiányozni! Hálás szívvel gondolunk majd rá!

És végül egy igazán érdekes és egyben megható kötődés: Iskolánk tornaterme helyén egykor Józsi bácsi szüleinek háza állt. Ott nőtt fel, azon a helyen volt gyermek, ahol most a mi diákjaink játszanak, töltik gyermekkorukat. Arról a diófáról szedjük le minden ősszel a diót és készíttetünk belőle karácsonykor és anyák napján süteményt, amelyet még az ő édesapja ültetett.

Széles-Minárik Katalin

óvodapedagógus, munkaközösség-vezető

Szent Család Katolikus Óvoda

 Lelkiismeretes, megbízható és áldozatkész közösségi munkájáért

 Hatodik éve dolgozik óvodánkban.

Tevékenyen részt vesz a közösség életében, az óvoda munkaközösség-vezetője. Munkáját lelkiismeretes elvégzi, példás keresztény életet él.

A lelkigyakorlatok és csapatépítések fő megszervezője, lebonyolítója. Az óvoda dolgozói mindenben számíthatnak rá.

 

Bérciné Berke Szilvia

óvodapedagógus

 A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája

 Kiemelkedő szakmai munkájáért

Bérciné Berke Szilvia 2002 augusztusától dolgozik a fóti Gondviselés Óvodában.

Nevelőmunkájában kiemelt helyet foglal el a külső/teremtett világ tevékeny megismerése, a gyermektánc és a mozgás. Nagyon szereti a természetet, a gyerekeknek és a családoknak is szívesen szervez kirándulásokat, kerékpártúrát, zarándoklatokat.

Kiemelten fontosnak tartja munkája szakmai nívóját, folyamatosan képzi magát. Pedagógus szakvizsgára felkészítő tanulmányai után májusban szakvizsgázik „Gyógytestnevelés az óvodás és kisiskoláskorban” területen.

Vidám, kiegyensúlyozott, nyitott, közvetlen személyiségével színesíti a nevelőközösséget.

Megyeri Lászlóné

gazdasági ügyintéző, tűz-, munka- és balesetvédelmi megbízott

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Megbízható, odaadó munkájáért

Megyeri Lászlóné 2007-től az Intézmény gazdasági ügyintézője. Bármilyen feladatot kap, azt igényesen, szívvel-lélekkel, megbízhatóan és precízen látja el. Adminisztrációs kötelezettségeinek minden körülmények között, gyakran akár munkaidőn túl is eleget tesz.

Fontosnak tartja szakmai fejlődését, ezért több tanfolyamot, továbbképzést is elvégzett. Intézményünk tűz-, baleset- és munkavédelmi megbízottja, ezeken a területeken is törekszik a folyamatos önképzésre, ismereteinek gyarapítására.

Eredeti hívatása gyermek szakápoló, nyitott a mindennapos egészségügyi problémák, kisebb-nagyobb balesetek megoldására. Mindig kész a gyerekek és pedagógusok szolgálatára, lelkén viseli ügyes-bajos gondjaikat. Kollégái nagyra becsülik, bármilyen apró-cseprő technikai, adminisztratív problémával bátran fordulhatnak hozzá. Rendkívüli kézügyességét, kreativitását szívesen és gyakran fordítja közösségünk javára.

Muszkáné Gusztafik Edit

óvodapedagógus, óvodavezető helyettes

Mustármag Római Katolikus Óvoda

 Hittel teli, hiteles, következetes munkájáért

Muszkáné Gusztafik Edit óvodapedagógus a Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda vezető helyettese, aki 2008-ban csatlakozott nevelőközösségünkhöz.

Óvodapedagógusi diplomája mellett tanítói, hitoktatói végzettséggel is rendelkezik. 2014 – ben közoktatás vezetői szakvizsgát is szerzett. A katolikus óvodai nevelés Szolnok városában történő népszerűsítéséhez elkötelezettségével, hivatásszeretetével jelentősen hozzájárult. Keresztény életvitelével, szakmai hozzáállásával munkatársai, a gyerekek és a szülők számára példa.

Szívügye a kereső szülők hitre vezetése, melyet a kezdetektől fogva a plébánia katekumen csoportjában befogadóként végez. Mindenben a jót, az értékeket keresi. Következetességével, értékrendjével formálja a körülötte lévőket.  Nyíltan vállalja hibái, tévedéseit – amelyek javítására törekszik – s ez a nyitottság adja hitelességét.

Molnárné Cselőtei Ildikó

tanárnő

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Kiemelkedő színvonalú pedagógiai munkájáért

Molnárné Cselőtei Ildikó az iskola újraindulása óta, 1993-tól tagja tantestületünknek. A kezdetektől nagy lelkesedéssel vesz részt az induló iskola munkájában.

Aktív tagja a nevelőtestületnek. Pályázatokat készít, kirándulásokat szervez, műsorokat ír, rendez és szerkeszt, hagyományokat teremt, az intézmény életét iskolaújságban és évkönyvekben dokumentálja.

Módszereiben egyaránt alkalmaz hagyományos és modern technikákat, eszközöket. Igyekszik differenciáltan és személyre szabottan dolgozni a növendékekkel. Az óráiba beemeli a drámapedagógia eszközeit, tanítványainak igyekszik élményszerűen, cselekvéssel, interaktív és játékos formában átadni az ismereteket. Arra törekszik, hogy a gyerekek egymáshoz tudják kapcsolni az ismereteiket, és kreatívan éljék meg a tanórákat. Kiemelten foglalkozik a tanulók lelki életével, vallásos témájú versek, prózák keresésével. A különböző versenyeken is sikereket érnek el a tanulói, de a továbbtanuló volt diákjaink is gyakran mondják, hogy sokszor abból ének, amit ő tanított nekik.


Szent Gellért díjban részesült:

Varga András

intézményvezető

 Kiemelkedő intézményi szolgálatáért

Varga András 1997-től a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa. Végzettsége szerint mérnöktanár, repülőgép szerelő- oktató, számítástechnika szakos tanár. Oktatott intézményünkben fizikát, informatikát, matematikát. Diákjainkat sikeresen készítette és készíti fel ECDL vizsgára.

2008 óta intézményünk igazgatója. Az egyházközségi képviselőtestület tagja, 2014-ig 8 éven keresztül volt városi önkormányzatunk területi képviselője, városi közösségi feladatok ötletgazdag és fáradhatatlan megvalósítója. Ez a társadalmi szerepvállalás is hozzájárult intézményünk elfogadottságához, elismertségéhez Gödöllőn és környékén.

Elhivatott vezetőként segíti nevelőtestületünk közösséggé formálódását. Szívügye minden dolgozó sorsa. Szülői közösségünk felé nyitott, kezdeményező, elfogadó. Fontos számára a gyermekek krisztusi életre való nevelése.


máj 20

Ahhoz, hogy megtérjünk, nem csodás eseményekre kell várnunk, hanem meg kell nyitnunk szívünket Isten szava előtt…

Fp.gyerekek

Ahhoz, hogy megtérjünk, nem csodás eseményekre kell várnunk, hanem meg kell nyitnunk szívünket Isten szava előtt, amely arra hív, hogy szeressük Istent és felebarátainkat.

Isten szava képes életre kelteni az érzéketlen szívet és meggyógyítani annak vakságát. A gazdag ismerte Isten szavát, de nem engedte behatolni szívébe, nem hallotta meg, és ezért képtelen volt kinyitni a szemét, részvétet érezni a szegény iránt. Semmilyen hírnök, semmilyen üzenet nem helyettesítheti a szegényeket, akikkel utunkon találkozunk, mert bennük maga Jézus jön felénk: „Mindazt, amit egynek tettetek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek” – mondja Jézus (Mt 25,40). Így a sorsok felborításában, melyet a példázat bemutat, ott rejtőzik üdvösségünk titka, amelyben Krisztus a szegénységet az irgalmassághoz kapcsolja. Kedves testvéreim, amikor hallgatjuk ezt az evangéliumot, mindannyian, együtt a szegényekkel, elénekelhetjük Máriával: „Leborította a hatalmasokat trónjaikról, a kicsinyeket pedig felemelte; az éhezőket betöltötte javaival, a gazdagokat pedig üres kézzel küldte el” (Lk 1,52–53).

Ferenc pápa tanításával hívjuk és óhajtjuk

minden kedves munkatársunknak

a

Szentlélek ihlető érintését,

amellyel felfedezhetjük és szolgálhatjuk Krisztust

a kicsinyekben, a szegényekben, a rászorulókban

és mindenkiben, akivel reggeltől estig találkozunk, kapcsolatba kerülünk.

ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT KÍVÁNUNK!

márc 27

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!


feltamadas

márc 18

KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Az óvodai jogviszony létesítéséről:

2016-17. nevelési év

Értesítjük és tájékoztatjuk az óvodás korba lépő gyermekek szüleit, hogy

a Váci Egyházmegye Ordináriusának fenntartásában működő óvodákba a beiratkozásra 2016. április 20.-a és május 20.-a között kerül sor.

Tudnivalók az óvodai beíratásról:

Az a gyermek, aki 2016. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

-  plébániai, lelkészi ajánlást,

-  a gyermek nevére kiállított

          * személyi azonosítót,

          * a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

- gyermek TAJ kártyáját,

- oltási kiskönyvét,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a szülő

          *  személyi azonosítóját,

          *  lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Óvodáink a beiratkozásról saját honlapjukon, illetve a helyben szokásos módon hirdetményt tesznek közzé.

Az óvodai felvételről az óvoda legkésőbb a beiratkozás utolsó határnapját követő huszonegyedik munkanapig dönt.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Vác, 2016. március 12.                                           Dr. Csáki Tibor főigazgató


Beiratkozási időpontok óvodánként:

Óvodák KÖZLEMÉNY. melléklet 


márc 02

Öt nagyböjti ötlet Ferenc pápa írásai tükrében

„Csináltál már valami különlegeset az irgalmasság szentéve alkalmából? Vagy tele vagy jószándékkal, de nem tettél még semmit (legfeljebb átsétáltál az egyházmegyei szent kapun)?”

Theresa Aletheia Noble Szent Pál Leányainak Társaságához tartozó nővé öt nagyböjti ötlete, melyeket  Ferenc pápa írásaiból merített.

1. Fedezd fel Isten irgalmasságát a Szentíráson keresztül. Az Atya irgalmas arcát a Szentírás fedi fel előttünk Jézus Krisztusban. Az, hogy beépítsük a Szentírást a napi rutinunkba, nem is olyan nehéz, mint elsőre tűnik. Szánj rá mindennap tíz percet, hogy elolvasd a napi evangéliumot, és elmélkedj rajta. Ha van időd, szánj fél órát az evangéliummal való imádságra. Ha korábban soha nem imádkoztál a Szentírás olvasásával, próbáld ki a lectio divina módszerét.

2. Fogadd el Isten irgalmát a gyónásban. Ferenc pápa szüntelenül hangsúlyozza a kiengesztelődés szentségét, amikor az irgalmasságról beszél. Ahhoz, hogy másokkal irgalmasok lehessünk, át kell élnünk a bűnbánatot saját bűnösségünk miatt. Majd utána, mikor kijövünk a gyóntatófülkéből, mélyen megtapasztalva, milyen irgalmas az Isten hozzánk, akkor tudunk valóban irgalmasok lenni másokhoz.

3. Gondolkodj el az irgalmasság cselekedeteiről – majd cselekedj! Miért vesszük sokszor semmibe az irgalmasság cselekedeteit? El sem tudtam volna sorolni őket fejből a szentév kezdete előtt… Azt hiszem, ez különösen igaz az Egyesült Államokban, ahol sok sebet okozott az a politikai rendszer, amely kettéválasztotta a katolikusokat: vannak olyan katolikusok, akik az irgalmasság testi cselekedeteit helyezik a lelki cselekedetek elé, és vice versa. Holott mi, katolikusok, mind a kettőre meghívást kaptunk. Amint Ferenc pápa mondja: az irgalom testi és lelki cselekedeit nem szabad szétválasztani.

Próbálj meg kiválasztani egyet-egyet az irgalmasság testi, illetve lelki cselekedetei közül ebben a nagyböjtben, és tedd az életed részévé. Egyszerű dolgokra gondolok: például készíts be ételt és más létfontosságú dolgokat egy szatyorban az autódba, esetleg tegyél mellé egy jó könyvet vagy egy hitről szóló kiadványt, és add oda az első hajléktalan embernek, aki az utadba kerül. Vagy jelentkezz önkéntesnek egy szegénykonyhára vagy hajléktalanszállóra. Ne csupán ételt adj; ülj le, és beszélgess a rászorulókkal.

4. Fedezd fel magadnak újra a csendet. Ahhoz, hogy megtapasztaljuk Isten irgalmasságát életünkben, először meg kell hallanunk irgalmas hangját. Meghallhatjuk az Úr szavát, ha a Szentírással imádkozunk, és ha több csendes percet építünk be életünkbe.

Édesanyámnak annak idején volt egy „imasarka”. Amikor gyerekek voltunk, tudtuk, hogy nem szabad zavarni őt, amikor a nap kezdetén kicsit elvonult imádkozni. Bármilyen életállapotban élünk, tudunk szakítani pár perc csendet arra, hogy kettesben lehessünk az Úrral.

5. Keresd meg az egyháztól, hittől elsodródott katolikusokat. Ez elsőre kissé ide nem illőnek tűnhet, de ha olvastad Ferenc pápa Misericordiae vultusát, talán feltűnt, hogy mindig hangsúlyt fektet az evangelizációra, különösen az új evangelizációra. Az irgalmasság szorosan kötődik az evangelizációhoz, hisz az egyháznak az Atya irgalmas és gyengéd tekintetével kell néznie mindenkire, így tudja visszavezetni őket Istenhez. Irgalom nélkül az evangelizáció elveszti erejét, hatékonyságát, hitelességét, szavahihetőségét.

Gondold meg, tudsz-e lépéseket tenni olyan barátaid, szeretteid felé, akik elszakadtak az egyháztól. Nem gondolok nagy dolgokra: igyatok együtt egy kávét, hívd el valamilyen nagyböjti alkalomra, vagy csak küldj át neki egy lelkesítő igét – hidd el, egyszerűbb, mint gondolnád.

Régebbi bejegyzések «