ápr 21

„Egymás hite által épülünk”  („Lámpát sem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék”)

- szakmai találkozó a Váci és az Egri EKIF vezetői között

Minden egyházmegye kialakította az elmúlt évek alatt saját nevelési-oktatási intézményeit irányító struktúráit. A Katolikus Pedagógiai Intézetben (KAPI) alkalmanként találkoznak is az egyházi fenntartók neveléssel és oktatással foglalkozó munkatársai, hiszen közösek a feladatok, közösek a problémák. A katolikus iskolákban az evangelizáció lehetőségei és nehézségei is hasonlóak. Mégis ritkán kopognak be egymáshoz, hogy személyesen kicseréljék tapasztalataikat. Az elmúlt héten az Egri EKIF munkatársai keresték fel a Váci EKIF csapatát, éppen a Magyar Kurír és az Új Ember c. folyóirat február elején megjelent riportja nyomán.

A Váci Egyházmegyében közel 30 oktatási intézményben több, mint 9000 diák tanul. A pedagógusok közül sokan még az előző rendszerben szocializálódtak, nem vallásgyakorlóként érkeztek a katolikus iskolai rendszerbe. Az Egri Főegyházmegyében közel 50 oktatási intézmény működik.  Az iskolák többségét átvették. Mindenütt a legnagyobb feladat, hogy hogyan lehet ilyen körülmények között a keresztény értékrendet mélyebben beengedni a nevelés, oktatás mindennapjaiba. A Váci Egyházmegye iskoláinak igazgatóival közösen elkészített, 10 évre szóló stratégiai tervben jelentős célkitűzés, hogy egyházi fenntartóként többet, illetve mást is szeretne adni, mint az állami fenntartó. Nevezetesen az Evangélium örömét eljuttatni a tanulókhoz és családjaikhoz. De hogyan valósul ez meg a hétköznapokban?

A találkozón legfőképpen ezekről a kérdésekről esett szó. Az organikus pedagógia képviselője Vácott Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense. Az ő segítségével egy új pezsgés indult meg az intézményekben. Az igazgatók és helyetteseik, az elsős tanítók, hitoktatók, énektanárok, nyelvtanárok, közösségvezetők, táborvezetők mind-mind akkreditált képzésben részesülnek az organikus pedagógia szemléletében, és ennek alapján számos “aprómunka”  elindult (az értékelés, a művészeti nevelés, az idegen nyelvoktatás, közösségek, hitéleti nevelés stb. terén), ami modellértékű lehet más egyházmegyei intézmények számára. A Családi Életre Nevelés programja Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes vezetésével is rendkívül hatékonyan segít megvalósítani ezt a pedagógiát, de ugyanezt támogatják a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) és egyébként szakmai segítségre szoruló gyermekekért, tanulókért működtetett pszichológus munkacsoportok. Mindezek finanszírozási lehetőségeiről, a gazdálkodásról, az ügyviteli szoftver hasznáról, a fejlesztések ütemezésről, a munkaügyi tapasztalatokról is élénk eszmecsere folyt. A megbeszélésen sok témát érintettek, amelyekkel gazdagították, tovább lelkesítették egymást a nevelésért felelős szakemberek, és természetesen a viszontlátogatás vágyával búcsúztak el egymástól. A két EKIF találkozása közelebb vitte a résztvevőket ehhez az Igéhez: „Egymás hite által épülünk”.

http://www.magyarkurir.hu/hirek/-egymas-hite-altal-epulunk-vaci-es-az-egri-egyhazmegye-oktatasi-vezetoi-talalko


ápr 04

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL, AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRŐL

2018-19. nevelési év
Értesítjük és tájékoztatjuk az óvodás korba lépő gyermekek szüleit, hogy a Váci Egyházmegye Ordináriusának fenntartásában működő óvodákba a beiratkozásra 2018. április 10.-e és május 4.-e között kerül sor.
Tudnivalók az óvodai beíratásról:
Az a gyermek, aki 2018. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- plébániai, lelkészi ajánlást, – a gyermek nevére kiállított – személyi azonosítót, – a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, – gyermek TAJ kártyáját, – oltási kiskönyvét, – a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, – szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát
- a szülő személyi azonosítóját, – lakcímet igazoló hatósági igazolványát. – nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumokat.
Ovodáink a beiratkozásról saját honlapjukon, illetve a helyben szokásos módon hirdetményt tesznek közzé.
Az óvodai felvételről az óvoda legkésőbb a beiratkozás utolsó határnapját követő huszonegyedik munkanapig dönt.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Vác, 2018. március


ovi.1

ápr 01

…add meg nekünk a szent remény kegyelmét!

feltámadás

(…) Mérhetetlen fenséged előtt állva elkeseredettségünk sötétjében fellobban a remény lángja, mert tudjuk, hogy irántunk érzett szereteted egyetlen mértéke az, hogy mértéktelenül szeretsz minket;

- a remény, hogy üzeneted ma is sok embert és népet ösztönöz arra, hogy elhiggyék: egyedül a jó győzheti le a rosszat és a gonoszságot, egyedül a megbocsátás küzdheti le a dühöt és a bosszút, egyedül a testvéri ölelés oszlathatja el a másikkal szembeni ellenségeskedést és félelmet;

- remény, hogy áldozatod ma is árasztja az isteni szeretet jó illatát, s hogy ez a szeretet megsimogatja megannyi fiatal szívét, akik neked szentelik életüket, s a szeretet és az ingyenesség élő példáivá válnak ebben a nyereség és a könnyű kereset logikája által tönkretett világunkban;

- a remény, hogy a sok misszionárius ma is kihívás elé állítja az emberiség elaltatptt lelkiismeretét, életüket is kockára teszik, csak hogy szolgáljanak téged a szegényekben, az eldobottakban, a bevándorlókban, a láthatatlanokban, a kizsákmányoltakban, az éhezőkben és a bebörtönzöttekben;

- a remény, hogy a te szent és bűnösökből álló Egyházad minden hitelrontó kísérlet ellenére ma is olyan fény, amely megvilágosít, bátorít, felemel, és tanúságot tesz az emberiség iránti végtelen szeretetedről, a másokért élt élet modellje, az üdvösség bárkája, a bizonyosság és igazság forrása;

- a remény, hogy keresztedből – mely sok törvénytudó és képmutató kapzsiságának és hitványságának eredménye – a feltámadás fakadt, mely a sír sötétségét a napnyugtát nem ismerő vasárnap hajnali fényévé változtatja, és megtanít minket arra, hogy szereteted a mi reményünk.

Urunk, Jézus, mindig add meg nekünk a szent remény kegyelmét!

Részlet Ferenc pápa márc. 30-án, a kolosseumnál mondott imájából

feb 13

AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM?

LELKIGYAKORLAT NAGYBÖJTRE 2018.

jópásztor.2

Nagyböjti kiadványunk segítségével egy rendhagyó lelkigyakorlatra hívjuk a testvéreket.

Egy mélyebb Istenkapcsolatra szeretne elvezetni bennünket ez a lelkigyakorlat. A napi evangélium a lámpás a lábunk előtt, hogy vezessen bennünket. Az Ige testté lett, így jött közénk. Az Isten az Igén keresztül jött el hozzánk. Mi is az Igén keresztül tudunk eljutni hozzá. Ő az Út, aki elvezet bennünket Istenhez. A 23. zsoltár egy-egy sora, arról való napi elmélkedés vezet bennünket előre ezen az úton. Egy metodista lelkipásztor könyvét elhasználva kérdezzük meg magunktól ebben az időszakban. Valóban az Úr a pásztorom? Pál Feri atya gondolatai segítenek bennünket a meghitt Istenkapcsolat kialakításában. Hozzunk döntést, hogy minden nap imádkozunk és olvassuk a napi igéket. Nyissuk meg a szívünket ezekben a hetekben. Meg fogjuk tapasztalni, hogy az élet tele lesz kicsi és nagy csodákkal.

Hogyan éljük ezt a „mindennapok lelkigyakorlatát”? A reggeli imában elmélkedjük át, hogy ez az ige, hogyan lesz „nagyszerű lámpás lábam elé” a nap különböző helyzeteiben, sajátosan a nehézségekben. Ha kicsit mélyebben átgondoljuk a választott igét, látjuk, hogy majdnem minden ige képes életem minden cselekedetéhez fényt adni – az Istennel való egyesülésre (a Vele egyesült cselekvésre) hívni. Napi megállásainkban, egy-egy cselekedet előtt vagy ima közben igyekezzünk átgondolni: vajon ez az ige most mit jelent számomra, milyen fényt ad következő órámhoz, cselekedetemhez?

Jó lenne, ha nagyböjt folyamán többször – akár hetenként – le tudnátok ülni megosztani a tapasztalatokat; hogyan sikerült megélni az igét. A kiadványt minden iskolába eljuttatjuk, illetve letölthető innen, a honlapról, a „Dokumentumok” fül alól.

dec 26

ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

KARÁCSONYA gyermek Jézust, az alázatos és végtelen szeretetet szemlélve, mondjuk neki egyszerűen: „Köszönöm, hogy mindezt értem tetted.”

Ferenc pápa

nov 28

AZ ELSŐ ADVENT

égőgyufa

Advent van.

Maga az évszak is arra sarkall minket, hogy befelé figyeljünk és legyünk nagylelkűbbek az Istennek ajándékozott időben. Évről évre meghív a készület ideje arra, hogy amint az ószövetségi nép, mi is kivonuljunk megszokott, időnkét talán megalkuvásokkal teli életünkből, s új lendülettel induljunk el az ígéret földje felé.

                Sokféle hasonlattal lehetne bemutatni, hogyan készítsünk helyet a születendő gyermek számára életünkben. Amikor a repülőgép leszálló félben van, kivilágítják a leszállópályát, eltakarítják onnan mindazt a sarat, egyenetlenséget, ami a leszállást megnehezítené. Ehhez is hasonlíthatnánk az Úr érkezésére való előkészületünket. C. G. Jung szerint az embernek mindig tudnia kell, hogy ő csak istálló, amelyben isten megszületik, nem kész palota, amely Isten fogadásához illenék. – Mi mindig szeretnénk kiérdemelni Isten szeretetét erőfeszítéseinkkel, de előbb-utóbb be kell látnunk, hogy sosem leszünk méltók az ő fogadására. Mindig istállók maradunk, amelyben trágya és szemét található.

Karácsony ünnepe ugyanakkor azt bizonyítja, hogy Isten Fia szabadon, szeretetből, ingyen és elvárás nélkül akar minket megajándékozni önmagával. Egy életen keresztül tisztogathatom magam, hogy méltó és alkalmas hajléka legyek, mégsem leszek az soha. Ezért jobb, ha inkább engedem, hogy a kegyelem ereje vigye végbe életemben mindazt, ami szükséges. az isteni gyermek befogadásához. Természetesen törekedhetek rá, hogy alkalmas leszállópálya lehessek, de a csodát szinte észrevétlenül Isten fogja végbevinni az életemben.

                Mária igent mondott szívében, és elindult egy isteni kalandra, bár nem tudta mire vállalkozik. Anya akart lenni, életet adni, lényét átadni egy másik lénynek. De hogy van az, hogy az emberiség életét hordja magában? És József, az ember? Ő is csendben volt, a titkot magába zárta és őrizte. Magához vette Máriát. Elfogadta a másnak elfogadhatatlant.

Átélte ez a két csodálatos ember a viaszszagú, álomnedvességű csendben a világ csendjét. A hajléktalan-, majd menekültlét aggódásában a világ jövőjének félelme reszketett. Ebben a kiszolgáltatott létben óvatosan, félve, gyöngéd biztatással ölelte magához őket az isten szeretete. Jézus majd ezt a mozdulatot adja tovább a kereszten az egész emberiség számára. Isten ott ölel át bennünket, ahol élünk, ahol épp tartunk a felé vezető úton.

                Az idei adventben is szállást vesz otthonunkban, melynek állapotát látva, mentegetőzve nyitjuk résnyire előtte az ajtót, s ő belép, hogy szeretetének melegével felmelegítse kihűlt szívünket.

Szeretettel Tibor atya

Régebbi bejegyzések «