márc 19

HIRDETMÉNY Az egyházmegyei általános iskolák 2023-2024-es tanévre történő általános iskolai beíratásról

HIRDETMÉNY

Iskolai jelentkezésre, beíratásra

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.), mint a Váci Egyházmegye katolikus iskoláinak fenntartója a

2023/2024-es tanévre történő iskolai jelentkezés és beíratás kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt szülőket:

A lenti táblázatban találhatóak a legszükségesebb tudnivalók:

- az iskolák által megadott beiratkozási időpontok, helyszínek, határidők

- az intézményi honlapok elérhetőségei, ahonnan letölthetőek a jelentkezési lapok

(a járványra való tekintettel a táblázatban megadott, személyes beiratkozási lehetőségtől eltérő, elektronikus beiratkozás esetén az intézmények tájékoztatni fogják a jelentkezők szüleit)

 

A benyújtott jelentkezési lap és a beiratkozás adatai alapján a felvételről szóló döntésről 2023. április 30. napjáig kapnak értesítést a szülők.

Selmeczi Zoltán sk.

EKIF főigazgató

 


felvételi(a képre duplán kattintva nagyítható)


 

Szülői tájékoztató az általános iskolai felvétellel kapcsolatban

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1), (2) bekezdése szerint:

 

45. § (1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

 

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.

 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-ig születtek. A fenti jogszabályi helyen megjelölt „felmentést engedélyező szerv” az Oktatási Hivatal.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. §-a és a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet rendelet szerint:

 

EMMI rendelet 22. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére.

 

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

 

A 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8. § és az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.

 

A(z) INTÉZMÉNY NEVE, mint körzettel nem rendelkező általános iskola a településről és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű iskolai nevelésben kívánják részesíteni. … (ide lehet beírni még az intézményi specialitásokat röviden, ha több osztály van, és azoknak van sajátos programja stb., ha van nemzetiségi osztály, azt kötelező feltüntetni.)

 

A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, amely adatokat az EMMI rendelet 95. § szerint rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak. A jelentkezési lap mellé szükséges csatolni a plébánosi ajánlást, amennyiben rendelkezésre áll.

 

A gyermekek felvételéről 2023. április 30-ig írásban tájékoztatja a szülőt az iskola, a jelentkezési lapon, a beiratkozáson megadott címen.

 

A JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT AZ ISKOLÁBA!

 

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, indokolással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához. Az igazgató az utolsó fellebbezési határidő lejártát követő első munkanapon a beérkezett kérelmeket összesítve megküldi fenntartónak. A fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú döntést.

 

Az iskola igazgatójának felvételi döntése alapján, vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek felvételére, az iskolai jogviszony létesítésére.

 

Az iskolai beiratkozáskor a felvétel kérelmezése során be kell mutatni:

 

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), továbbá
 • a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímét (lakcímkártya) igazoló hatósági igazolványokat
 • a gyermek sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait
 • a gyermek keresztlevelét

 

A gyermek adószáma és TAJ száma is rögzítésre kerül a beiratkozás által a Köznevelés Információs Rendszerében.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét az általános iskolába kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján).

márc 06

HIRDETMÉNY Az egyházmegyei óvodák 2023-2024-es nevelési évre történő óvodai beíratásról

HIRDETMÉNY

Óvodai jelentkezésre, beíratásra

AZ EGYHÁZMEGYEI KATOLIKUS ISKOLÁK FŐHATÓSÁGA (2600 VÁC, MIGAZZI KRISTÓF TÉR 1.), MINT A VÁCI EGYHÁZMEGYE KATOLIKUS ÓVODÁINAK/TAGÓVODÁINAK FENNTARTÓJA A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEÍRATÁS KAPCSÁN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT SZÜLŐKET

AZ ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS IDEJE ÉS HELYE,
A FELVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS MEGKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE

A LENTI TÁBLÁZATBAN TALÁLHATÓ AZ ÓVODA ÁLTAL MEGADOTT IDŐ, HELYSZÍN, HATÁRIDŐ

A JELENTKEZÉSI LAP A LENTI TÁBLÁZATBAN MEGADOTTHONLAPRÓL LETÖLTHETŐ. 

Selmeczi Zoltán sk.

főigazgató

Képernyőkép.1

 

Szülői tájékoztató az óvodai felvétellel, beiratkozással kapcsolatban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15.  napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.  Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. Ez a kötelezettség a 2023. évben azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-ig születtek.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése szerint:

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

Az egyházmegyei óvoda – mint körzettel nem rendelkező óvoda – a településről és a környező településekről is fogad tanulókat. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű óvodai nevelésben kívánják részesíteni.

A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, mely adatokat az EMMI rendelet 89. § (3) bekezdése szerinti felvételi előjegyzési naplóban rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak.

A gyermekek felvételéről az óvodavezető hoz döntést, melyről a beiratkozás utolsó napját követő harmincadik napig írásban tájékoztatja a szülőt a jelentkezési lapon, a beíratás alkalmával megadott címen.

A JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT AZ ÓVODÁBA!

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, indoklással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az óvodavezetőhöz, melyről a fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú döntést.

Az óvodavezető felvételi döntése alapján vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek óvodai jogviszonyának létrehozására.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), továbbá
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya)

Továbbá a gyermek adószáma és TAJ száma is rögzítésre kerül a beiratkozás által a Köznevelés Információs Rendszerében.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján).

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

márc 04

HIRDETMÉNY jelentkezésre, beíratásra a Dabasi Napsugár Katolikus Óvodába

Dabasi.logoA

Dabasi Napsugár Katolikus Óvoda

(2371 Dabas, Szent János út 277. OM: 203558)

A 2023-2024-ES NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEÍRATÁS KAPCSÁN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT SZÜLŐKET:

AZ ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS IDEJE:

2023. április 20-21-én és 24-én 8-16 óráig

HELYE: Dabasi Napsugár Katolikus Óvoda

Dabas, Szent János út 277. (bejárat a Madách utca felől)

Időpont-egyeztetés kérhető az alábbi telefonszámon: 06 30/8711181

A JELENTKEZÉSI LAP az óvoda facebook oldaláról LETÖLTHETŐ.

Presenszki Beáta

óvodavezető


Szülői tájékoztató az óvodai felvétellel, beiratkozással kapcsolatban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Ez a kötelezettség a 2023. évben azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-ig születtek.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése szerint:

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

A Dabasi Napsugár Katolikus Óvoda – mint körzettel nem rendelkező óvoda – Dabasról és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű óvodai nevelésben kívánják részesíteni. Intézményünkben jelen van a szlovák nemzetiségi nevelés, a hagyományőrzés.

A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, mely adatokat az EMMI rendelet 89. § (3) bekezdése szerinti felvételi előjegyzési naplóban rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak.

A gyermekek felvételéről az óvodavezető hoz döntést, melyről a beiratkozás utolsó napját követő harmincadik napig írásban tájékoztatja a szülőt a jelentkezési lapon, a beíratás alkalmával megadott címen.

A JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT AZ ÓVODÁBA!

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartó képviselőjének címzett (Selmeczi Zoltán főigazgató – Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága; 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.) indoklással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az óvodavezetőhöz, melyről a fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú döntést.

Az óvodavezető felvételi döntése alapján, vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek óvodai jogviszonyának létrehozására.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

· a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), továbbá

· a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya)

· a gyermek keresztlevelét

A gyermek adószáma és TAJ száma is rögzítésre kerül a beiratkozás által a Köznevelés Információs Rendszerében.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) a) pontja alapján).

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.


Letölthető jelentkezési lap: Dabasi Napsugár


nov 23

Közlemény

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola fenntartója, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) főigazgatója, Selmeczi Zoltán, az intézmény vezetője, Czakó István és Nagykáta Város polgármestere, Dorner Gábor ma délelőtt egyeztetést folytatott a Zárda utcai iskolában november 22-én délután történt tűzeset miatt.

Ismételten köszönjük a mentésben részt vevők áldozatos munkáját. Külön köszönet a gyerekeknek és a pedagógusoknak, segítőiknek a lélekjelenlétükért és a kimenekítés szakszerű végrehajtásáért, melynek köszönhetően mindenkinek időben sikerült elhagyni az épületet, és nem történt személyi sérülés.

Az épület statikai vizsgálata és a tűzvizsgálati eljárás jelenleg folyamatban van. A tetőtér megmaradt részének lebontása és a tényleges károk felmérése ezt követően kezdődhet meg.

Az épületben keletkezett anyagi kár mellett a gyermekek és tanáraik személyes használati tárgyai is megsemmisültek.

Az EKIF főigazgatója és polgármester úr a Zárda utcai iskolába járó 356 gyermek részére személyenként 30.000 – 30.000 Ft, azaz összesen 60.000 Ft azonnali támogatásról döntött, melyet Czerván György képviselő úr további támogatással egészített ki. A támogatással az iskolában maradt ruházat, tanszerek pótlásához kívánnak azonnali segítséget nyújtani. Az összeg átvételéről a szülők a 2022. november 25-én (péntek) 16.30 órakor a Művelődési Központban kezdődő szülői értekezleten kapnak részletes tájékoztatást.

A tűzeset kapcsán példátlan összefogás és szerveződés kezdődött Nagykátán és az EKIF által fenntartott intézményekben, melyet ezúton is köszönünk! Az iskola fenntartója és vezetősége az önkormányzattal közösen a bontási munkálatokra és az iskola felújítására az alábbi számlaszámon fogadja az adományokat.

KÁTA Alapítvány

számlaszám: OTP Bank 11742063-21458721-00000000

külföldi utalás esetén: IBAN: HU42 1174 2063 2145 8721 0000 0000

BIC(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB

Közleménybe kérjük beleírni: Kis Váci

 Gazdálkodó szervezetek részére kérelemre az adomány befizetéséről a KÁTA Alapítvány igazolást állít ki. A kérelmet a kataalapitvany@gmail.com címre kérjük küldeni, melynek tartalmaznia kell a befizető nevét, székhelyét és adószámát.

 Az adományokat hálás szívvel köszönjük!

Selmeczi Zoltán           Czakó István             Dorner Gábor

     főigazgató                     igazgató                  polgármester

nov 15

PÁLYÁZAT ÓVODAVEZETŐI MEGBÍZATÁS ELLÁTÁSÁRA

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága pályázatot hirdet a

Szent Anna Katolikus Óvoda

(2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 8-10.)

intézményvezetői (óvodavezető) megbízatás ellátására.

Keresünk óvodapedagógusi szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársat, aki a gyermekek fejlődésének közvetlen kísérésén kívül érez önmagában erőt, kedvet és kitartást vezetői feladatok ellátására, és a katolikus keresztény hitvallás értékeit személyes értékrendjében és környezetében is képes hitelesen képviselni és természetes módon közvetíteni.

 I. Az alkalmazás körülményei

 A jogviszony típusa: A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: MT) hatálya alá tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) foglalt egyházi köznevelési intézményekben pedagógus munkakört ellátókra vonatkozó speciális foglalkoztatásra irányuló szabályok alkalmazásával.

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű pedagógus jogviszony, határozott idejű vezetői megbízással

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás első körben 1 év határozott időre szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 8-10.

 A munkakörhöz és a vezetői megbízatáshoz tartozó általános tevékenység, felelősség:

 • · Óvodavezetői feladatok mellett, heti – jogszabályban meghatározott – óraszámban óvodapedagógusi feladatok ellátása;
 • · Felelősség az intézményben zajló pedagógiai munkáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a felelős gazdálkodásért;
 • · Folyamatos egyeztetés a fenntartóval.
 • · Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 20 fő.

 Elvárt kompetenciák:

 • · Kiváló, magas szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés;
 • · Kiváló kommunikációs készség;
 • · Új pedagógiai módszerek iránti nyitottság;
 • · Keresztény értékrend;

 Előnyt jelent:

 • · Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című programjának ismerete

 II. Amit kínálunk

 Az Nkt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott javadalmazáson kívül:

 • · Jubileumi jutalom egyedi szabályok szerint;
 • · Teljesítményösztönző juttatás;
 • · Továbbképzési lehetőség, amelyet anyagilag is támogat a fenntartó;
 • · 2020. évben átadott korszerű és az óvodai nevelés szakmai és környezeti igényeit maximálisan kielégítő épületben, igényes munkakörnyezet:
 • · Lelkinapokon való részvételi lehetőség.

 III. A pályázat beadásának és elbírálásának körülményei

 Pályázati feltételek:

 • · Főiskolai felsőfokú végzettség, óvodapedagógusi szakképzettség;
 • · Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább 5 év szakmai tapasztalat;
 • · Keresztény értékrend;
 • · Közoktatásvezetői szakvizsga.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • · Pályázó szakmai önéletrajza;
 • · Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program az alábbiak szerint:
 • · szakmai életút, vezetői elképzelések;
 • · reális és konkrét célkitűzések, indikátorokkal;
 • · terjedelem legfeljebb 10 oldal.
 • · Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevelek fénymásolata;
 • · 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • · A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

 A pályázat benyújtásának határideje:  2022. november 28.

 A pályázatok benyújtásának módja: · A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az allashirdetes@ekif-vac.hu címre. Kérjük a tárgy mezőbe tűntesse fel: „Óvodavezető_Kistarcsa”

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás az elektronikusan beadott pályázatok előszűrése után, online és/vagy személyes interjút követően az EKIF főigazgatója döntése alapján történik. A vezetői megbízás feltétele az oktatásért felelős miniszter egyetértése.

 A pályázat elbírálásának határideje:  2022. december 9.

szept 19

“Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik”

„Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.” 

                                   (Róm 8,28)

Néhány nappal ezelőtt megkezdődött a 2022-2023. nevelési év és tanév az EKIF által fenntartott 31 köznevelési intézményben is.

Minden évkezdet más, voltak az elmúlt időkben békés, zavartalan, átlagos, megszokott rend szerint induló tanévek, de az előző két évben bizony adódtak nehézségek, a világjárvány miatt be kellett vezetni a tantermen kívüli, online oktatást, korlátozni kellett a közösségformálás legalapvetőbb formáját, a személyes érintkezést.

Ez év nyara békésen, korlátozások nélkül telt és a Jóisten kegyelméből közösségben, az intézmények vezetővel együtt készülhettünk fel, erősödhettünk meg az augusztus 29-én, immáron hagyományosan, Kismaroson a ciszterci nővérek monostorában tartott lelki napunkon.

Az új tanévünk a Szentlélek segítségül hívásával kezdődött a Balassagyarmati Szentháromság Főplébánia Templomban tartott Veni Sancte szentmisével, amelyen Marton Zsolt megyéspüspök úr homíliájával kértük az Úr áldását a nevelési évre, illetve adtunk hálát a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium harmincéves fennállásáért.

Az új tanév eseménydúsan, több, korábban megkezdett infrastruktúra beruházás befejezésével, az ingatlanok használatbevételi engedélyének birtokában, ünnepélyes átadással indult.

Ugyancsak ünnepi pillanatokat élhettünk meg jubiláló iskolánkban, ahol az elmúlt 10 év eredményeiért, a közösség hitben való megerősödéséért adhattunk hálát.

Köszönöm a Váci Egyházmegye főpásztorának és segédpüspökének, valamint nyugalmazott püspökének, hogy ünnepi pillanatainkban együtt adhattunk hálát az albertirsai és ceglédi újonnan épült tornacsarnok és óvodaépület megvalósulásáért és Isten áldását kérték az épületekben nevelkedő, hitben és tudásban gyarapodó gyermekek, fiatalok és családjaik életére, az őket nevelő és tanító felnőttekre, valamennyi betérőre.  

Bízva abban, hogy az előttünk álló hónapokban is érezhetjük az Úr támogatását, örömmel és hálatelt szívvel ajánlom a kedves látogató figyelmébe az eseményekről készített képes összefoglalókat, amelyeknek a létrejöttéért hálámat fejezem ki az Egyházmegye kommunikációs vezetőjének, Haáz Andreának és munkatársainak. Isten áldja meg Őket! 

 

Vác, 2022. szeptember 16.

Selmeczi Zoltán

főigazgató    


Albertirsa:

 Szeptember 12-én Dr. Beer Miklós nyugalmazott püspök Úr megáldásával átadták Albertirsán a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola új tornacsarnokát.

Az eseményről az egyházmegye honlapján tájékozódhatnak:

https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/5053/UJ-TORNACSARNOK-ALBERTIRSAN.html


 Cegléd:

 Szeptember 15-én Marton Zsolt megyéspüspök Úr megáldásával Cegléden átadták a Magyarok Nagyasszonya Tagóvoda új épületét.

Az eseményről az egyházmegye honlapján tájékozódhatnak:

 https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/5051/UJ-EPULETET-KAPOTT-A-CEGLEDI-MAGYAROK-NAGYASZONNYA-KATOLIKUS-TAGOVODA.html


 Nagykáta:

 Szeptember 16-án Dr. Varga Lajos püspök Úr Nagykátán, az iskola 10 éves jubileumi ünnepsége keretein belül, megáldotta a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola új „Öko-tantermét”.

Az eseményről az egyházmegye honlapján tájékozódhatnak:

 https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/5054/OKOTANTEREM-EPULT-A-JUBILALO-NAGYKATAI-KATOLIKUS-ISKOLABAN.html


Régebbi bejegyzések «