máj 29

“EGY SZÍV EGY LÉLEK”

honlapra

ápr 28

25 éves a salgótarjáni Jó Pásztor Katolikus Óvoda

2018. április 16 – 21-ig „HÁLA-hét” keretében ünnepelte 25 éves születésnapját Nógrád megye első katolikus óvodája Salgótarjánban.

címkép

A gyermekek ünnepi készületét nekik szóló színvonalas programok színesítették. A hét folyamán járt az óvodában a Zenebona Társulat, akik felköszöntötték a szülinapos óvodát. Ugrálóvár és arcfestés is várta a gyermekeket. Erre a szép ünnepre elkészült az óvoda jubileumi évkönyve, ami az elmúlt 25 évet öleli magába.

Április 20-án délelőtt egy hatalmas torta várta a gyermekeket. Délután az Acélgyári Szent József templomban Pintér Béla – keresztény zenész, énekes adott egy fergeteges koncertet. A gyermekek vele együtt énekelték az ismert dalokat. Felnőttet, gyermeket egyaránt megérintettek Pintér Béla dalai.

Másnap Április 21-én délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepi hálaadó szentmise, amelyet Dr. Beer Miklós megyés főpásztorunk celebrált. A huszonöt éves évforduló minden családnak és az egész városnak is az ünnepe. – „Ajándékként tekintünk erre az alkalomra, a gyermekekre, az óvodában dolgozókra, a segítőkre és a sok közös élményre. – mondta dr. Beer Miklós váci megyéspüspök. – A Mennyei Atya jóvoltából minden jóval meg vagyunk ajándékozva az életben, van ételünk, italunk és friss levegőnk, de a személyes szeretetünk is szükséges a teljes élethez. A csodálatos teremtett világban pedig a gyerek a legnagyobb ajándék a szülők számára.”

A szentmise után ünnepi köszöntők következtek. Bali Imréné, az óvoda vezetője mondott köszönetet mindazoknak, akik közbenjárásukkal, munkájukkal, felajánlásukkal és imáikkal segítik az intézményt: Ez az alkalom a hálaadásról szól és nincs természetesebb dolog annál, hogy az Isten házában jöjjünk össze ünnepelni. Hálát adok, hogy jelen lehettem az óvoda születésénél és azóta is azon munkálkodhatom, hogy olyan intézmény lehessen, ahol jó gyermeknek lenni. Hálát adunk azokért az első szülőkért, akik vállalták, hogy gyermeküket a keresztény értékrend szerint szeretnék nevelni még 1992-ben. Ők heten voltak az óvoda alapító szülei. Hálát adunk egykori esperesplébánosunkért, dr. Lébényi Antalért és egykori püspökünkért, Keszthelyi Ferencért és jelenlegi püspökünkért, dr. Beer Miklós fenntartónkért, aki a mai napig biztosítja óvodánk működését és mindig szeretettel gondol ránk. Hálát adunk az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) munkatársaiért, akik segítenek napi feladatainkban és mindig számíthatunk egymásra. Hálát adunk dr. Bercsényi Lajos főigazgató, főorvosért, aki az óvoda alapítója. Ő az, aki hitt abban, hogy a városban szükség van keresztény szemléletű óvodára és azon munkálkodott és munkálkodik ma is, hogy imádkozni tudó, szeretetet kereső és adni tudó igaz keresztény embereket neveljünk. Hálát adunk első vezetőnkért, Lantos Juditért. Az ő szellemisége alapozta meg óvodánkban a katolikus nevelést.”

Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos, az óvoda alapítója elmondta: – „A végtelenség emberi ésszel felfoghatatlan. Ettől még megkérdőjelezhetetlenül igaz, hogy sem a térnek, sem az időnek nincs vége. Isten léte tény, hiszen a világ nem önmagától keletkezett. Legnagyobb kincsünk a hit. Ezt megkapni Isten kegyelméből lehet, de megtartani és továbbadni elsőrendű kötelességünk – hívta fel a figyelmet, majd a nagy család szeretetét megsokszorozó óvoda szellemiségéről szólt, ahol az óvónők és a dajkák szülői szeretettel fogadják, tanítják és nevelik a kisgyermekeket.”

Fekete Zsolt, a város polgármestere örömmel szemlélte az ünnepi szentmisén egybegyűlt gyerekeket, hozzátartozóikat és a híveket. Kifejtette: hálás azoknak a pedagógusoknak, akik áldott munkával nevelik az óvodásokat. A kicsik szemében vidámság, az arcukon derű látszik. Ők is tudják, hogy jó kezekben vannak és megfelelő nevelést kapnak. „Azért dolgozunk, hogy a gyerekek ebben a városban legyenek majd boldog felnőttek és később itt vállaljanak munkát. Reményeink között szerepel, hogy a katolikus óvoda mellett iskola is nyíljon” – tudatta a polgármester.

Lux Ambrus tanügyigazgató is köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta: az óvodának rendkívül nagy szerepe van abban, hogy a kisgyerekekből később milyen felnőttek lesznek. Példaértékű munka folyik a katolikus óvodában.

Az ünnepség végén dr. Beer Miklós pápai áldást nyújtott át Bali Imrénének, aki aztán kitüntető oklevelekkel köszönte meg a támogatók és a kollégák munkáját. Az ünnepi szentmise az óvodások műsorával és közös lufi eregetéssel ért véget.


ápr 21

„Egymás hite által épülünk”  („Lámpát sem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék”)

- szakmai találkozó a Váci és az Egri EKIF vezetői között

Minden egyházmegye kialakította az elmúlt évek alatt saját nevelési-oktatási intézményeit irányító struktúráit. A Katolikus Pedagógiai Intézetben (KAPI) alkalmanként találkoznak is az egyházi fenntartók neveléssel és oktatással foglalkozó munkatársai, hiszen közösek a feladatok, közösek a problémák. A katolikus iskolákban az evangelizáció lehetőségei és nehézségei is hasonlóak. Mégis ritkán kopognak be egymáshoz, hogy személyesen kicseréljék tapasztalataikat. Az elmúlt héten az Egri EKIF munkatársai keresték fel a Váci EKIF csapatát, éppen a Magyar Kurír és az Új Ember c. folyóirat február elején megjelent riportja nyomán.

A Váci Egyházmegyében közel 30 oktatási intézményben több, mint 9000 diák tanul. A pedagógusok közül sokan még az előző rendszerben szocializálódtak, nem vallásgyakorlóként érkeztek a katolikus iskolai rendszerbe. Az Egri Főegyházmegyében közel 50 oktatási intézmény működik.  Az iskolák többségét átvették. Mindenütt a legnagyobb feladat, hogy hogyan lehet ilyen körülmények között a keresztény értékrendet mélyebben beengedni a nevelés, oktatás mindennapjaiba. A Váci Egyházmegye iskoláinak igazgatóival közösen elkészített, 10 évre szóló stratégiai tervben jelentős célkitűzés, hogy egyházi fenntartóként többet, illetve mást is szeretne adni, mint az állami fenntartó. Nevezetesen az Evangélium örömét eljuttatni a tanulókhoz és családjaikhoz. De hogyan valósul ez meg a hétköznapokban?

A találkozón legfőképpen ezekről a kérdésekről esett szó. Az organikus pedagógia képviselője Vácott Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense. Az ő segítségével egy új pezsgés indult meg az intézményekben. Az igazgatók és helyetteseik, az elsős tanítók, hitoktatók, énektanárok, nyelvtanárok, közösségvezetők, táborvezetők mind-mind akkreditált képzésben részesülnek az organikus pedagógia szemléletében, és ennek alapján számos “aprómunka”  elindult (az értékelés, a művészeti nevelés, az idegen nyelvoktatás, közösségek, hitéleti nevelés stb. terén), ami modellértékű lehet más egyházmegyei intézmények számára. A Családi Életre Nevelés programja Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes vezetésével is rendkívül hatékonyan segít megvalósítani ezt a pedagógiát, de ugyanezt támogatják a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) és egyébként szakmai segítségre szoruló gyermekekért, tanulókért működtetett pszichológus munkacsoportok. Mindezek finanszírozási lehetőségeiről, a gazdálkodásról, az ügyviteli szoftver hasznáról, a fejlesztések ütemezésről, a munkaügyi tapasztalatokról is élénk eszmecsere folyt. A megbeszélésen sok témát érintettek, amelyekkel gazdagították, tovább lelkesítették egymást a nevelésért felelős szakemberek, és természetesen a viszontlátogatás vágyával búcsúztak el egymástól. A két EKIF találkozása közelebb vitte a résztvevőket ehhez az Igéhez: „Egymás hite által épülünk”.

http://www.magyarkurir.hu/hirek/-egymas-hite-altal-epulunk-vaci-es-az-egri-egyhazmegye-oktatasi-vezetoi-talalko


ápr 04

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL, AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRŐL

2018-19. nevelési év
Értesítjük és tájékoztatjuk az óvodás korba lépő gyermekek szüleit, hogy a Váci Egyházmegye Ordináriusának fenntartásában működő óvodákba a beiratkozásra 2018. április 10.-e és május 4.-e között kerül sor.
Tudnivalók az óvodai beíratásról:
Az a gyermek, aki 2018. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- plébániai, lelkészi ajánlást, – a gyermek nevére kiállított – személyi azonosítót, – a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, – gyermek TAJ kártyáját, – oltási kiskönyvét, – a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, – szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát
- a szülő személyi azonosítóját, – lakcímet igazoló hatósági igazolványát. – nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumokat.
Ovodáink a beiratkozásról saját honlapjukon, illetve a helyben szokásos módon hirdetményt tesznek közzé.
Az óvodai felvételről az óvoda legkésőbb a beiratkozás utolsó határnapját követő huszonegyedik munkanapig dönt.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Vác, 2018. március


ovi.1

ápr 01

…add meg nekünk a szent remény kegyelmét!

feltámadás

(…) Mérhetetlen fenséged előtt állva elkeseredettségünk sötétjében fellobban a remény lángja, mert tudjuk, hogy irántunk érzett szereteted egyetlen mértéke az, hogy mértéktelenül szeretsz minket;

- a remény, hogy üzeneted ma is sok embert és népet ösztönöz arra, hogy elhiggyék: egyedül a jó győzheti le a rosszat és a gonoszságot, egyedül a megbocsátás küzdheti le a dühöt és a bosszút, egyedül a testvéri ölelés oszlathatja el a másikkal szembeni ellenségeskedést és félelmet;

- remény, hogy áldozatod ma is árasztja az isteni szeretet jó illatát, s hogy ez a szeretet megsimogatja megannyi fiatal szívét, akik neked szentelik életüket, s a szeretet és az ingyenesség élő példáivá válnak ebben a nyereség és a könnyű kereset logikája által tönkretett világunkban;

- a remény, hogy a sok misszionárius ma is kihívás elé állítja az emberiség elaltatptt lelkiismeretét, életüket is kockára teszik, csak hogy szolgáljanak téged a szegényekben, az eldobottakban, a bevándorlókban, a láthatatlanokban, a kizsákmányoltakban, az éhezőkben és a bebörtönzöttekben;

- a remény, hogy a te szent és bűnösökből álló Egyházad minden hitelrontó kísérlet ellenére ma is olyan fény, amely megvilágosít, bátorít, felemel, és tanúságot tesz az emberiség iránti végtelen szeretetedről, a másokért élt élet modellje, az üdvösség bárkája, a bizonyosság és igazság forrása;

- a remény, hogy keresztedből – mely sok törvénytudó és képmutató kapzsiságának és hitványságának eredménye – a feltámadás fakadt, mely a sír sötétségét a napnyugtát nem ismerő vasárnap hajnali fényévé változtatja, és megtanít minket arra, hogy szereteted a mi reményünk.

Urunk, Jézus, mindig add meg nekünk a szent remény kegyelmét!

Részlet Ferenc pápa márc. 30-án, a kolosseumnál mondott imájából

feb 13

AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM?

LELKIGYAKORLAT NAGYBÖJTRE 2018.

jópásztor.2

Nagyböjti kiadványunk segítségével egy rendhagyó lelkigyakorlatra hívjuk a testvéreket.

Egy mélyebb Istenkapcsolatra szeretne elvezetni bennünket ez a lelkigyakorlat. A napi evangélium a lámpás a lábunk előtt, hogy vezessen bennünket. Az Ige testté lett, így jött közénk. Az Isten az Igén keresztül jött el hozzánk. Mi is az Igén keresztül tudunk eljutni hozzá. Ő az Út, aki elvezet bennünket Istenhez. A 23. zsoltár egy-egy sora, arról való napi elmélkedés vezet bennünket előre ezen az úton. Egy metodista lelkipásztor könyvét elhasználva kérdezzük meg magunktól ebben az időszakban. Valóban az Úr a pásztorom? Pál Feri atya gondolatai segítenek bennünket a meghitt Istenkapcsolat kialakításában. Hozzunk döntést, hogy minden nap imádkozunk és olvassuk a napi igéket. Nyissuk meg a szívünket ezekben a hetekben. Meg fogjuk tapasztalni, hogy az élet tele lesz kicsi és nagy csodákkal.

Hogyan éljük ezt a „mindennapok lelkigyakorlatát”? A reggeli imában elmélkedjük át, hogy ez az ige, hogyan lesz „nagyszerű lámpás lábam elé” a nap különböző helyzeteiben, sajátosan a nehézségekben. Ha kicsit mélyebben átgondoljuk a választott igét, látjuk, hogy majdnem minden ige képes életem minden cselekedetéhez fényt adni – az Istennel való egyesülésre (a Vele egyesült cselekvésre) hívni. Napi megállásainkban, egy-egy cselekedet előtt vagy ima közben igyekezzünk átgondolni: vajon ez az ige most mit jelent számomra, milyen fényt ad következő órámhoz, cselekedetemhez?

Jó lenne, ha nagyböjt folyamán többször – akár hetenként – le tudnátok ülni megosztani a tapasztalatokat; hogyan sikerült megélni az igét. A kiadványt minden iskolába eljuttatjuk, illetve letölthető innen, a honlapról, a „Dokumentumok” fül alól.

Régebbi bejegyzések «

» Újabb bejegyzések