ápr 04

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL, AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRŐL

2018-19. nevelési év
Értesítjük és tájékoztatjuk az óvodás korba lépő gyermekek szüleit, hogy a Váci Egyházmegye Ordináriusának fenntartásában működő óvodákba a beiratkozásra 2018. április 10.-e és május 4.-e között kerül sor.
Tudnivalók az óvodai beíratásról:
Az a gyermek, aki 2018. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- plébániai, lelkészi ajánlást, – a gyermek nevére kiállított – személyi azonosítót, – a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, – gyermek TAJ kártyáját, – oltási kiskönyvét, – a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, – szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát
- a szülő személyi azonosítóját, – lakcímet igazoló hatósági igazolványát. – nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumokat.
Ovodáink a beiratkozásról saját honlapjukon, illetve a helyben szokásos módon hirdetményt tesznek közzé.
Az óvodai felvételről az óvoda legkésőbb a beiratkozás utolsó határnapját követő huszonegyedik munkanapig dönt.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Vác, 2018. március


ovi.1

ápr 01

…add meg nekünk a szent remény kegyelmét!

feltámadás

(…) Mérhetetlen fenséged előtt állva elkeseredettségünk sötétjében fellobban a remény lángja, mert tudjuk, hogy irántunk érzett szereteted egyetlen mértéke az, hogy mértéktelenül szeretsz minket;

- a remény, hogy üzeneted ma is sok embert és népet ösztönöz arra, hogy elhiggyék: egyedül a jó győzheti le a rosszat és a gonoszságot, egyedül a megbocsátás küzdheti le a dühöt és a bosszút, egyedül a testvéri ölelés oszlathatja el a másikkal szembeni ellenségeskedést és félelmet;

- remény, hogy áldozatod ma is árasztja az isteni szeretet jó illatát, s hogy ez a szeretet megsimogatja megannyi fiatal szívét, akik neked szentelik életüket, s a szeretet és az ingyenesség élő példáivá válnak ebben a nyereség és a könnyű kereset logikája által tönkretett világunkban;

- a remény, hogy a sok misszionárius ma is kihívás elé állítja az emberiség elaltatptt lelkiismeretét, életüket is kockára teszik, csak hogy szolgáljanak téged a szegényekben, az eldobottakban, a bevándorlókban, a láthatatlanokban, a kizsákmányoltakban, az éhezőkben és a bebörtönzöttekben;

- a remény, hogy a te szent és bűnösökből álló Egyházad minden hitelrontó kísérlet ellenére ma is olyan fény, amely megvilágosít, bátorít, felemel, és tanúságot tesz az emberiség iránti végtelen szeretetedről, a másokért élt élet modellje, az üdvösség bárkája, a bizonyosság és igazság forrása;

- a remény, hogy keresztedből – mely sok törvénytudó és képmutató kapzsiságának és hitványságának eredménye – a feltámadás fakadt, mely a sír sötétségét a napnyugtát nem ismerő vasárnap hajnali fényévé változtatja, és megtanít minket arra, hogy szereteted a mi reményünk.

Urunk, Jézus, mindig add meg nekünk a szent remény kegyelmét!

Részlet Ferenc pápa márc. 30-án, a kolosseumnál mondott imájából

feb 13

AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM?

LELKIGYAKORLAT NAGYBÖJTRE 2018.

jópásztor.2

Nagyböjti kiadványunk segítségével egy rendhagyó lelkigyakorlatra hívjuk a testvéreket.

Egy mélyebb Istenkapcsolatra szeretne elvezetni bennünket ez a lelkigyakorlat. A napi evangélium a lámpás a lábunk előtt, hogy vezessen bennünket. Az Ige testté lett, így jött közénk. Az Isten az Igén keresztül jött el hozzánk. Mi is az Igén keresztül tudunk eljutni hozzá. Ő az Út, aki elvezet bennünket Istenhez. A 23. zsoltár egy-egy sora, arról való napi elmélkedés vezet bennünket előre ezen az úton. Egy metodista lelkipásztor könyvét elhasználva kérdezzük meg magunktól ebben az időszakban. Valóban az Úr a pásztorom? Pál Feri atya gondolatai segítenek bennünket a meghitt Istenkapcsolat kialakításában. Hozzunk döntést, hogy minden nap imádkozunk és olvassuk a napi igéket. Nyissuk meg a szívünket ezekben a hetekben. Meg fogjuk tapasztalni, hogy az élet tele lesz kicsi és nagy csodákkal.

Hogyan éljük ezt a „mindennapok lelkigyakorlatát”? A reggeli imában elmélkedjük át, hogy ez az ige, hogyan lesz „nagyszerű lámpás lábam elé” a nap különböző helyzeteiben, sajátosan a nehézségekben. Ha kicsit mélyebben átgondoljuk a választott igét, látjuk, hogy majdnem minden ige képes életem minden cselekedetéhez fényt adni – az Istennel való egyesülésre (a Vele egyesült cselekvésre) hívni. Napi megállásainkban, egy-egy cselekedet előtt vagy ima közben igyekezzünk átgondolni: vajon ez az ige most mit jelent számomra, milyen fényt ad következő órámhoz, cselekedetemhez?

Jó lenne, ha nagyböjt folyamán többször – akár hetenként – le tudnátok ülni megosztani a tapasztalatokat; hogyan sikerült megélni az igét. A kiadványt minden iskolába eljuttatjuk, illetve letölthető innen, a honlapról, a „Dokumentumok” fül alól.

dec 26

ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

KARÁCSONYA gyermek Jézust, az alázatos és végtelen szeretetet szemlélve, mondjuk neki egyszerűen: „Köszönöm, hogy mindezt értem tetted.”

Ferenc pápa

nov 28

AZ ELSŐ ADVENT

égőgyufa

Advent van.

Maga az évszak is arra sarkall minket, hogy befelé figyeljünk és legyünk nagylelkűbbek az Istennek ajándékozott időben. Évről évre meghív a készület ideje arra, hogy amint az ószövetségi nép, mi is kivonuljunk megszokott, időnkét talán megalkuvásokkal teli életünkből, s új lendülettel induljunk el az ígéret földje felé.

                Sokféle hasonlattal lehetne bemutatni, hogyan készítsünk helyet a születendő gyermek számára életünkben. Amikor a repülőgép leszálló félben van, kivilágítják a leszállópályát, eltakarítják onnan mindazt a sarat, egyenetlenséget, ami a leszállást megnehezítené. Ehhez is hasonlíthatnánk az Úr érkezésére való előkészületünket. C. G. Jung szerint az embernek mindig tudnia kell, hogy ő csak istálló, amelyben isten megszületik, nem kész palota, amely Isten fogadásához illenék. – Mi mindig szeretnénk kiérdemelni Isten szeretetét erőfeszítéseinkkel, de előbb-utóbb be kell látnunk, hogy sosem leszünk méltók az ő fogadására. Mindig istállók maradunk, amelyben trágya és szemét található.

Karácsony ünnepe ugyanakkor azt bizonyítja, hogy Isten Fia szabadon, szeretetből, ingyen és elvárás nélkül akar minket megajándékozni önmagával. Egy életen keresztül tisztogathatom magam, hogy méltó és alkalmas hajléka legyek, mégsem leszek az soha. Ezért jobb, ha inkább engedem, hogy a kegyelem ereje vigye végbe életemben mindazt, ami szükséges. az isteni gyermek befogadásához. Természetesen törekedhetek rá, hogy alkalmas leszállópálya lehessek, de a csodát szinte észrevétlenül Isten fogja végbevinni az életemben.

                Mária igent mondott szívében, és elindult egy isteni kalandra, bár nem tudta mire vállalkozik. Anya akart lenni, életet adni, lényét átadni egy másik lénynek. De hogy van az, hogy az emberiség életét hordja magában? És József, az ember? Ő is csendben volt, a titkot magába zárta és őrizte. Magához vette Máriát. Elfogadta a másnak elfogadhatatlant.

Átélte ez a két csodálatos ember a viaszszagú, álomnedvességű csendben a világ csendjét. A hajléktalan-, majd menekültlét aggódásában a világ jövőjének félelme reszketett. Ebben a kiszolgáltatott létben óvatosan, félve, gyöngéd biztatással ölelte magához őket az isten szeretete. Jézus majd ezt a mozdulatot adja tovább a kereszten az egész emberiség számára. Isten ott ölel át bennünket, ahol élünk, ahol épp tartunk a felé vezető úton.

                Az idei adventben is szállást vesz otthonunkban, melynek állapotát látva, mentegetőzve nyitjuk résnyire előtte az ajtót, s ő belép, hogy szeretetének melegével felmelegítse kihűlt szívünket.

Szeretettel Tibor atya

szept 19

VENI SANCTE SPIRITUS

  Ebben a tanévben  két új iskola indult egyházmegyénkben. Veresegyházon Gimnázium, két első osztály 63 fővel. Isaszegen általános iskola, a Péceli iskola tagintézményeként, első második osztály 35 fővel. Vácon a Szent Család óvodában ettől az évtől öt csoport működik. Szeretettel köszöntjük az új intézményeket.
Néhány gondolat a tanévnyitókról:
 Amikor a Bencés szerzetesek Szent István idejében elkezdték az evangélium misszióját, először a földművelésre tanították meg az embereket. Ha nem műveled a földet, parlagon marad. Ehhez, az agrokultúrához kapcsolták a kultúrát, az ember vonatkozásban?  Ha nem műveled magad belülről, parlagon maradsz! A földbe magot vetnek, és termést, hoz. Az ember életében a tudomány, a Szentírás igéi hoznak termést.
 A Bencés szerzetesek tanítottak valami nagyon fontosat. Legyen ritmusa az életednek: „Óra et labora”, imádkozzál és dolgozzál. A nap folyamán törődj belső életeddel. Legyenek ünnepeid, amik megszentelik a hétköznapokat. Legyen ritmusa az életednek, mint az ember lélegzésének. Belélegez (töltekezik) kilélegez (szolgál). A tulipán kinyílik minden reggel, este becsukódik. Ha nem csukódik be,- előbb utóbb szétesik. Az ember testi és szellemi életében ugyanígy van.
 Weöres Sándor írja: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” Ezt a létrát kell jól használnunk. Akkor értelmes az életünk, ha tudjuk valamire irányul, célja van.
 Akik reményből élnek: messzebb látnak, akik szeretetből élnek, mélyebben látnak, akik hitből élnek, más fényben látnak.Emberé a munka, Istené az áldás. Ezt az áldást kérjük.
Csáki Tibor főigazgató

Isasz.2

Régebbi bejegyzések «

» Újabb bejegyzések